Arkemheen

Bekijk slideshow
Vanuit de Grauwe gans zijn in Europa meerdere gedomesticeerde rassen ontstaan, zoals: Celler gans, Frankische landgans, Pommerse gans, Romaanse gans, Sebastopol of Krulveergans, Steinbacher gans, Toulouse gans, Tula gans, Twentse landgans, Witte Boerengans 2 Vanuit de Grauwe gans zijn in Europa meerdere gedomesticeerde rassen ontstaan, zoals: Celler gans, Frankische landgans, Pommerse gans, Romaanse gans, Sebastopol of Krulveergans, Steinbacher gans, Toulouse gans, Tula gans, Twentse landgans, Witte Boerengans. Vallende regendruppels worden vaak afgebeeld in de vorm van tranen of peren. Dit is echter geen juiste voorstelling. Kleine regendruppels zijn vrijwel bolvormig, waarbij de oppervlaktespanning groter is naarmate de diameter kleiner is. Vanaf een zekere grootte worden ze in de val door de luchtweerstand aan de onderkant afgeplat. Bij heel grote druppels kan zelfs een soort paraplu-vorm voorkomen. Grote regendruppels vallen sneller dan kleine, wat niet wordt veroorzaakt door de versnelling van de zwaartekracht maar door de luchtweerstand die voor de kleine druppels relatief groter is. Voor de kleinste druppels, zoals in mist, is lucht bij wijze van spreken zo taai als stroop. Zij dalen namelijk met een snelheid van bijvoorbeeld 1 cm per uur. De polder is uitzonderlijk omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig met bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De laatste dijkdoorbraak was in 1916. 3 Meeuwen zijn zeevogels uit de familie Laridae en de orde steltloperachtigen (Charadriiformes). Er zijn 102 soorten benoemd.[1] Het zijn over het algemeen middelgrote tot vrij grote vogels, meestal grijs of wit, vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel. Ze hebben een typische schelle, krijsende roep, wat "kliauwen" wordt genoemd. De snavel is stevig en vrij lang, de poten zijn voorzien van zwemvliezen. De "echte" meeuwen variëren in formaat van de dwergmeeuw (120 g en 29 cm) tot de grote mantelmeeuw (1,75 kg en 76 cm). Het gebied is sinds 2004 onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Onder de naam Arkemheen is een beschermd Natura 2000-gebied aangewezen. In de polder zijn veel vogels te zien, waaronder de roerdomp en de grote zilverreiger en verder weidevogels als grutto, kievit en veldleeuwerik. De graslanden van Arkemheen- Eemland zijn een groot ‘openluchtrestaurant’ voor weidevogels in Europa. Tientallen boeren in dit gebied helpen daaraan mee. In het Eemland liggen op wel vijftig stukken land greppels en voedselrijke ‘plasdrassen’, die speciaal voor de vogels zijn aangelegd. Veel boeren laten de randen langs hun weilanden en sloten staan en stellen het maaien in de broedtijd uit. Of ze maaien om nesten heen, nadat ze zijn getraceerd door vrijwilligers of een drone. Arkemheen is een Natura 2000-gebied (classificatie:Meren en moerassen, nummer 56) in de Nederlandse provincie Gelderland en Utrecht. Arkemheen is gelegen in de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten. Een wolk is een zichtbare verzameling – al dan niet onderkoelde – waterdruppeltjes of ijskristalletjes in de atmosfeer op enige hoogte boven het aardoppervlak. Waterwolken ontstaan doordat waterdamp in verzadigde lucht condenseert rond condensatiekernen. 1 Naast echte steltlopers als kievit, scholekster, grutto, kemphaan, watersnip en tureluur, broeden in de polder ook zomertaling, slobeend, wilde eend, veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart. Veehouders werken waar mogelijk mee aan de bescherming van de vogels, onder andere door het plaatsen van nestbeschermers. In de winterperiode is de polder Arkemheen een zeer belangrijk rust-, foerageer- en doortrekgebied voor talrijke vogels. In die periode zijn er kleine en wilde zwanen, riet- en kolganzen, smienten, wulpen en anderen te vinden. De oppervlakte van het Natura 2000-gebied is 1429 ha groot, het wordt beheerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren. De Vogelrichtlijn is hier van toepassing. Het gebied is een laaggelegen, zeer open polderlandschap met deels zilte graslanden langs de na de inpoldering van de Zuiderzee ontstane Randmeren. Bij het stoomgemaal Hertog Reijnout aan de Zeedijk is een bezoekerscentrum gevestigd dat ook informatie biedt over de natuurwaarden van het gebied.
 
Een moment geduld aub...
Een moment geduld aub...
 
Een moment geduld aub...
Een moment geduld aub...

Alle categorieën

Toon alle categorieën