Over Buienradar

Gebruiksvoorwaarden Buienradar Foto en Video (Gebruiksvoorwaarden)

De website www.buienradar.nl wordt geëxploiteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTL Nederland Interactief B.V. (Buienradar), kantoorhoudende te (1217 WP) Hilversum aan de Barend en Van Dorpweg 2.

Op haar website biedt Buienradar onder andere aan geregistreerde gebruikers/deelnemers (Gebruiker) toegang tot de Buienradar foto en video omgeving (Dienst), waarop u als Gebruiker beeldmateriaal (foto’s en video’s), reacties en reviews kan plaatsen/uploaden (Content).

Licentie Content

Door Content te plaatsen/uploaden gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. U behoudt als Gebruiker uw eigendomsrechten in de Content, maar verleent Buienradar een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sub licentie) op de Content voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het (in de cloud) opslaan, de exploitatie, het maken van afgeleide werken, het tonen op de door Buienradar geëxploiteerde diensten en overige ondernemingsactiviteiten van RTL, via alle huidige en toekomstig formats en distributiewijzen. 

Deze licentie is eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins de eigendomsrechten van Gebruiker onverlet.

U verklaart en garandeert dat: (i) u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om Buienradar in staat te stellen gebruik te maken van de Content binnen de Dienst, (ii) de Content geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij u over een geldige licentie van de rechtmatige eigenaar beschikt, en iii) de Content geen virussen, technische mankementen bevat of de werking van computers, servers en dergelijke zal schaden. 

De licentie verplicht Buienradar tot niets. In het bijzonder heeft Buienradar niet de verplichting de Content te publiceren of anderszins te exploiteren. Hoewel Buienradar op haar website uw naam zal vermelden wanneer zij daar Content plaatst, staat Buienradar er niet voor in dat derden aan wie zij de Content in sub licentie geeft, dat ook zullen doen. 

Inhoud Content

Elke Gebruiker wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat de Content niet seksistisch, pornografisch, racistisch of anderszins discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend mag zijn.  

De Content mag geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. 

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de Content geschieden op eigen titel en verantwoordelijkheid en zijn niet die van RTL.

In de Content mogen geen commerciële berichten van derden worden opgenomen. 

Buienradar behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) Content direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft Buienradar het recht om bij (het vermoeden van) misbruik een Gebruiker uit te sluiten van de Dienst.

U vrijwaart Buienradar voor alle aanspraken van derden in verband met de Content en de aan Buienradar verleende licentie.

Aansprakelijkheid 

Buienradar is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Content. Buienradar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Content, de Dienst of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Buienradar. 

Persoonsgegevens

Gebruiker geeft aan Buienradar toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de Dienst. RTL mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform haar Privacy- en cookiestatement zal worden behandeld (https://privacy.rtl.nl/privacy-statement).

Aanpassingen 

Het kan zijn dat Buienradar in de toekomst besluit tot aanpassing van deze Gebruiksvoorwaarden. Mocht dat het geval zijn, dan zal Buienradar Gebruikers hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Gebruikers wordt dan ook aangeraden de Gebruikersvoorwaarden regelmatig te checken op wijzigingen. Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de Dienst. De meest actuele en toepasselijke versie van de Gebruikersvoorwaarden kan altijd op de Buienradar website of app geraadpleegd worden.

© 2022 RTL Nederland Interactief B.V - All rights reserved - CLT-UFA S.A.