Over Buienradar

GEBRUIKERSVOORWAARDEN BUIENRADAR PLUS

ARTIKEL 1 Definities

Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.

App: de App van de dienst Buienradar.

Content: alle content die beschikbaar wordt gesteld in de abonneedienst Buienradar, zoals weersinformatie, radarbeelden, redactionele artikelen, etc.

Dienst: de abonneedienst van Buienradar die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor eigen gebruik onder onderstaande Voorwaarden.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een Buienradar abonnement heeft afgesloten bij Buienradar.

Klantenservice: De Klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier en/of via de social media-kanalen van Buienradar.

Partijen: Buienradar en Gebruiker gezamenlijk.

Profiel: informatie over de Gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.

RTL Account: De persoonlijke registratie via RTL Account waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het RTL Account het Profiel van de Gebruiker.

Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Buienradar toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag aan Buienradar.

Buienradar: Buienradar is onderdeel van RTL Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Barend en Van Dorpweg 2, te (1217 WP) Hilversum (KvK 32105893).

Buienradar abonnement: het abonnement van Buienradar waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot de abonneedienst van Buienradar.

Voorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.

Website: de Website van de Dienst van Buienradar: www.Buienradar.com.

ARTIKEL 2 Aanmaken van een RTL Account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten bij Buienradar. Om een Buienradar abonnement af te kunnen sluiten moet de gebruiker eerst een RTL Account aanmaken.

2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren.

2.3 Door in te loggen in het RTL Account bij Buienradar kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen.

2.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een RTL Account op de Website zowel zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen.. Bij het aanmaken van een RTL Account kunnen er om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd worden, zoals voornaam, achternaam, leeftijd (optioneel) en geslacht (optioneel).

2.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het RTL Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het RTL Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan Buienradar kan worden toegerekend.

2.6 Buienradar kan additionele voorschriften en/of instructies met betrekking tot onder meer promotionele acties en/of aanbiedingen vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.

2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy- en cookiestatement van Buienradar van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. Buienradar is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

ARTIKEL 3 Buienradar abonnement

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van Buienradar, dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten.

3.2 Het Buienradar abonnement gaat in op de datum waarop Buienradar de aanmelding van de Gebruiker bevestigt en begint, na ontvangst van de betaling met een looptijd van een jaar. Na deze initiële periode loopt het Buienradar abonnement automatisch door tot het moment dat het Buienradar abonnement door de Gebruiker of Buienradar wordt opgezegd.

3.3 Met het afsluiten van een Buienradar abonnement stemt de Gebruiker ermee in dat de Dienst van Buienradar, voor het verstrijken van de bedenktermijn, direct wordt geleverd. De Gebruiker verklaart tegelijkertijd afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

3.4 Voor het gebruik van een Buienradar abonnement is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een introductie-aanbod. Buienradar behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Buienradar vooraf bekend worden gemaakt.

3.5 Na verloop van de initiële contractperiode van een jaar kan de Gebruiker het Buienradar abonnement op elk gewenst moment opzeggen, met een opzegtermijn van een maand ingaande op de dag van opzegging.

3.6 De abonnementskosten voor het Buienradar abonnement worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en elk jaar daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van Buienradar) automatisch afgeschreven. Buienradar behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo.

3.7 Door gebruik te maken van het Buienradar abonnement autoriseert de Gebruiker Buienradar om jaarlijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, alsmede eventuele andere door Gebruiker gemaakte kosten in verband met het gebruik van de Dienst, af te schrijven via de door Gebruiker geselecteerde betalingsmethode (bankrekening, creditcard of paypal account).

3.8 Buienradar is gerechtigd om de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Buienradar niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.

3.9 Indien Buienradar niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Gebruiker komen.

3.10 Buienradar verricht geen terugbetalingen of crediteringen (voor gedeeltelijk gebruikte perioden), aangezien de administratieve kosten voor terugbetaling of creditering hoger zijn dan de prijs van het Buienradar jaarabonnement

3.11 Bij beëindiging van het Buienradar abonnement komen alle aanspraken van de Gebruiker jegens Buienradar te vervallen.

ARTIKEL 4 Prijzen, betaling en condities

4.1 Alle door Buienradar gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.

4.2 Buienradar behoudt zich het recht voor om de vergoedingen verschuldigd voor een Buienradar abonnement op ieder tijdstip te wijzigen. Buienradar biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging en/of promotionele aanbieding.

4.3 Voor abonnees die via derden een Buienradar abonnement afnemen verloopt de betaling via deze derden, onder de toepasselijkheid van de voorwaarden van deze derden.

4.4 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.

4.5 Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer Buienradar niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is Buienradar, al dan niet via derden, gerechtigd de betreffende betalingen te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.

4.6 Gebruiker is pas gekweten van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door Buienradar onvoorwaardelijk is ontvangen.

4.7 Gebruiker geeft Buienradar toestemming om, al dan niet via derden, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om een betaling te laten plaatsvinden op de door de Gebruiker gekozen betaalwijze.

4.8 Buienradar maakt gebruik van het betaalsysteem van derden partijen, zoals Buckaroo B.V., om betalingen te verwerken. Alle partijen met wie Buienradar samenwerkt hebben een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V. Indien een Gebruiker PayPal als betaalmethode selecteert gaat de Gebruiker een facturatieovereenkomst aan met RTL Nederland B.V..

ARTIKEL 5 Licentie

5.1 Door een abonnement af te sluiten op de Dienst van Buienradar komt er een Transactie tussen Gebruiker en Buienradar tot stand, waarbij na betaling (van de verificatiebetaling en/of de vergoeding verschuldigd voor een Buienradar abonnement) Gebruiker met betrekking tot de Content van Buienradar een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie krijgt om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken.

5.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

5.3 Buienradar behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. Buienradar is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of derden wanneer Buienradar dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Buienradar de Gebruiker hierover vooraf informeren.

5.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde.

5.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horeca gelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen, clubhuizen en studentenhuizen.

5.6 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

ARTIKEL 6 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij Buienradar en/of de licentiegevers van Buienradar. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

6.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van Buienradar of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Buienradar of haar leveranciers/licentiegevers.

6.3 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Buienradar en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

- de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;

- te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Buienradar aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;

- de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;

- het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;

- de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

ARTIKEL7 Aansprakelijkheid

7.1 Buienradar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Buienradar. Buienradar verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van Buienradar aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.

7.2 Buienradar kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketing uitingen. In geen geval zal Buienradar aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.

7.3 Ieder aanbod van Buienradar, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend.

7.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Buienradar ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.

7.5 Buienradar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van Buienradar.

7.6 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover Buienradar op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Buienradar voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

ARTIKEL 8 Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Buienradar in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Buienradar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Buienradar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 9 Beëindiging

9.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of Buienradar het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft Buienradar het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

9.2 Buienradar behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie en/of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal Buienradar Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst.

ARTIKEL 10 Toepasselijkheid voorwaarden

10.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Buienradar ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.

10.2 Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

10.3 Buienradar behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden. Door gebruik te maken van de Dienst na wijziging van deze Voorwaarden, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden.

10.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

ARTIKEL 11 Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en Buienradar is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.