DISCLAIMER, PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

DISCLAIMER

RTL Nederland Interactief B.V. exploiteert de website en andere verwante onderdelen van Buienradar.nl en de daarmee verbonden internetsites direct of indirect (waaronder ook apps) (hierna tezamen: "Buienradar").

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Buienradar uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Buienradar doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Buienradar, alsmede de eigenaren en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. 

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Buienradar en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Buienradar en Buienradar BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen. Buienradar maakt gebruik van diverse databronnen waaronder en niet limitatief: KNMI, MetOffice, EUMetsat, DWD, KMI, SMHI, MF. 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Buienradar zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Buienradar geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. Gebruik van de content op de sites, al dan niet via de gadgets, is slechts toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Gebruik voor mobiele toepassingen of commerciële doeleinden vereist schriftelijke toestemming van Buienradar. Buienradar is te allen tijde gerechtigd om verleende toestemming in te trekken, alsmede om toegang van gebruikers tot de content te blokkeren. Onder meer kan Buienradar daartoe overgaan in gevallen waarin het gebruik van de content strijdig is met de activiteiten van Buienradar of wet en regelgeving, danwel de activiteiten of reputatie van Buienradar anderszins kan schaden. 

 

Privacy- en cookiestatement

1. Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RTL Nederland Interactief B.V. en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. RTL Nederland Interactief B.V. verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van RTL Nederland B.V., RTL Nederland Productions B.V. en CLT-UFA S.A. en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: RTL).

RTL biedt op internet uiteenlopende Dienstverlening aan Gebruikers waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:
- aanbod van informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers en previews) op websites van RTL;
- mobiele apps;
- de mogelijkheid om kaarten te kopen voor evenementen.

Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle Dienstverlening die RTL op internet aanbiedt, waaronder rtlxl, buienradar, rtlnieuws, rtl evenementen, rtl tickets, en videoland.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt RTL gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst (middels RTL ID) registreren voor de Dienstverlening, als zij vervolgens van de Dienstverlening gebruik maken en bij elk contact tussen RTL en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen factureren, om de Dienstverlening te verbeteren, om een profiel mee op te stellen waarmee de Dienstverlening of advertenties en andere commerciële communicatie kan worden toegespitst op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

2. Definities

RTL ID: De persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam/emailadres en het wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienstverlening krijgt.
Apparaten: De apparaten, zoals PCs, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.
Content: Informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers en previews) die RTL als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.
Dienstverlening: De dienstverlening die RTL op internet aanbiedt aan de Gebruikers, al dan niet na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden RTL, zoals rtlxl, buienradar, rtlnieuws, rtl evenementen, rtl tickets, en videoland.
Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Dienstverlening afneemt van RTL.
Persoonsgegeven Alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden.
Privacy- en cookiestatement: Het onderhavige privacy- en cookiestatement van RTL.
RTL De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, RTL Nederland Interactief B.V., statutair gevestigd aan de barend en Van Dorpweg 2, te (1217 WP) Hilversum.

3. Hoe verzamelen wij informatie

RTL verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon een RTL ID aanmaakt, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van RTL of voor het bijwonen van of deelname aan een televisieprogramma van RTL, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met RTL, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als RTL Gebruikers de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op websites.

Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening: Gebruikers hebben met hun RTL ID toegang tot de Dienstverlening, en daarnaast kan RTL de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder RTL ID. Aan de hand van het RTL ID en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Dienstverlening, kan RTL bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het RTL ID wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele apparaten, kan het zijn dat in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat wordt doorgegeven aan RTL (denk bijvoorbeeld aan de app voor buienradar.nl om de lokale weerverwachting te kunnen doorgeven). RTL maakt daarnaast gebruik van cookies (zie hierna) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening.

Van derden: bijvoorbeeld als een Gebruiker of een andere bezoeker van een RTL website sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan RTL bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. RTL kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. RTL maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en websites in kaart te brengen en te analyseren. Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienstverlening zorgen.

4. Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites van RTL kunnen worden geplaatst op de Apparaten van Gebruiker. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op zijn of haar RTL ID. Ook van andere bezoekers van de websites van RTL (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover RTL met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt RTL: RTL plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn RTL ID. Daarnaast maakt RTL gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen ten behoeve van RTL ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe Gebruikers de Dienstverlening gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaats zullen worden vanuit de websites van RTL, door RTL zelf of door anderen. Zo nodig zal daarvoor eerst uw toestemming worden gevraagd.

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van RTL. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van RTL. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van RTL kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Klik hier voor een compleet overzicht van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites van RTL.

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of de Dienstverlening.

5. Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

RTL verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en RTL ID: RTL bewaart de contactgegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor het RTL ID of een promotionele actie. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.

Betaalgegevens: als er een betaling moet plaatsvinden, laat RTL – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf wordt geplaatst: RTL kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. RTL mag deze informatie tonen op de websites of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content: RTL houdt bij welke Content wordt opgevraagd met behulp van cookies en/of het RTL ID van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Content en de Dienstverlening: RTL kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en website-bezoekers maken van de Dienstverlening, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de websites bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over de app(s) van RTL: Bij gebruik van de app(s) van RTL op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat Apparaat worden vastgelegd. RTL kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. Informatie over de locatie van Gebruiker: RTL kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

Informatie over reacties op e-mails: Als RTL e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

6. Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienstverlening te kunnen bieden: RTL gebruikt bijvoorbeeld het RTL ID om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kan worden gebruikt om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening.

Om individuele voorkeuren te identificeren en de Dienstverlening en advertenties te personaliseren: RTL streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Gebruiker. RTL kan daarom de Content, inclusief advertenties op websites en in apps, aanpassen aan de voorkeuren van de Gebruiker en persoonlijke aanbevelingen doen. Om dit te kunnen doen, houdt RTL een profiel bij op basis van het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die de Gebruiker opvraagt, om een beeld te krijgen van de vermoedelijke interesses van de Gebruiker. Op basis van deze interesses kan RTL dan de Content, inclusief advertenties op RTL-websites en in apps, aanpassen voor verschillende groepen klanten. Zo kan de Gebruiker bijvoorbeeld op basis van surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt andere advertenties te zien dan de categorie ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

Voor toezending van nieuwsbrieven en acties: RTL kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat RTL hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: RTL gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Deze gegevens worden eveneens gebruikt ten behoeve van het kijkonderzoek van de Stichting Kijkonderzoek. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Om misbruik tegen te gaan: RTL verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

Voor marktonderzoek: RTL kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. RTL kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op RTL rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan RTL gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als RTL op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

7. Met wie delen wij deze informatie

Binnen het RTL-concern: De door u verstrekte gegevens worden door RTL Nederland Interactief B.V. mede verwerkt ten behoeve van RTL Nederland B.V., RTL Nederland Productions B.V. en CLT-UFA S.A. en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot deze gegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Met (andere) leveranciers van RTL: RTL kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, call center, incassobureau, marktonderzoeksbureau of de partij die in opdracht van RTL betrokken is bij de technische realisatie van een website of app).

Met andere partners van RTL: in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om informatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Kijkonderzoek die bepaalde gegevens over het gebruik van Content ontvangt voor het kijkonderzoek. Daarnaast kan RTL voor marketingdoeleinden informatie verstrekken aan andere door RTL geselecteerde partners. Daarvoor zal RTL eerst afzonderlijk toestemming vragen.

Met de autoriteiten en anderen: in uitzonderlijke gevallen kan RTL gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als RTL daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

8. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door RTL verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van RTL via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op onze websites.


9. Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacy- en cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen. RTL raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker maakt van de Dienstverlening en om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy- en cookiestatement.

10. Beveiliging van informatie

RTL handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de websites of apps dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit RTL schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

11. Links naar websites van derden

De Dienstverlening kan links naar websites van derden bevatten. RTL is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

12. Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop RTL gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van RTL . De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op onze websites.

13. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

RTL behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende RTL-website of -app geraadpleegd worden.

Weervideo 11 februari 2016 - 9:25

rss

Nieuws

Weerupdates

Foto's en video's

Het weer in
{{dayTitle($index)}}

{{day.temperature}}° / {{day.mintemperature}}°
{{dayTitle($index)}}

{{day.temperature}}° / {{day.mintemperature}}°
Nu
5-daagse
14-daagse
Locatie wijzigen
Voorkeurslocatie wijzigen

Sneeuwradar

Sneeuwradar

Buienradar Europa

Buienradar Europa

Satelliet Nederland

Satelliet

Actuele wind

Windkaart Nederland

Regenverwachting EU

Regenverwachting Europa

Temperatuur EU

Drukverwachting Europa

 

Besteenpopulairste Weerenverkeer

Actuele temperatuur

Windkaart Nederland